Algemene voorwaarden Esurf School

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:

 1. ESURF SCHOOL : de rechtspersoonlijkheid bezittende eenmanszaak met de naam “ESURF SCHOOL”, gevestigd te Veldhoven, gemeente Veldhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 71131981. ESURF SCHOOL kan rechtstreeks maar ook via zelfstandige onderaannemer(s) activiteiten en/of materialen aan derden aanbieden;
 2. Buitensport : alle sportieve of recreatieve buitensport waaraan, onder begeleiding danwel met voorafgaande instructie, kan worden deelgenomen en waarbij voornamelijk lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving een rol speelt; ook gemotoriseerd indien niet bedoeld als openbaar vervoer;
 3. eFoil-lessen : door ESURF SCHOOL aangeboden dienst of activiteit. Bij deze dienst of activiteit of combinatie hiervan kan materiaal en/of personeel worden geleverd en/of ingehuurd om de dienst of activiteit te verwezenlijken;
 4. Arrangement : door ESURF SCHOOL bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van ESURF SCHOOL worden begeleid;
 5. Dienst : alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van ons door aangeboden buitensport. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) buitensport;
 6. Activiteit : door ESURF SCHOOL bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden buitensport of dienst of combinatie van buitensport en dienst;
 7. Begeleide activiteiten : activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) ESURF SCHOOL worden begeleid;
 8. Eendaagse activiteit : een activiteit die door ESURF SCHOOL wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen;
 9. Meerdaagse activiteit : een activiteit die door ESURF SCHOOL wordt aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur dan wel waarbij een overnachting is inbegrepen;
 10. Eendaags arrangement : een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door ESURF SCHOOL wordt/ worden aangeboden en die in totaal niet langer duurt/duren dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat;
 11. Meerdaags arrangement : een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door ESURF SCHOOL wordt/ worden aangeboden en die in totaal langer duurt/ duren dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.
 12. Vertegenwoordiger : degene die in naam van ESURF SCHOOL optreedt;
 13. Contractant : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met ESURF SCHOOL of deelneemt aan een activiteit en/of arrangement van ESURF SCHOOL;
 14. Deelnemer : iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit;
 15. Overeenkomst : overeenkomst tussen ESURF SCHOOL en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit;
 16. Overeengekomen prijs : de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit;
 17. Informatie : schriftelijke/elektronische gegevens over de activiteit;
 18. Annulering : de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit;
 19. Offerte : een uitnodiging waarbij aan de potentiële deelnemer een aanbod wordt gedaan namens ESURF SCHOOL. Een offerte, aanbod of aanbieding bindt ESURF SCHOOL op geen enkele wijze. Eerst pas nadat de offerte, het aanbod of de aanbieding door de potentiële deelnemer is aanvaard, leidt tot een overeenkomst;
 20. Reserveren : hiermee wordt bedoeld dat er sprake is van een opdracht en/of activiteit met daaraan verbonden een moment van afname en/of afspraak op aangegeven datum;
 21. Evenement : door ESURF SCHOOL bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten)begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten’;
 22. (E-FOIL) Huurder : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
 23. Verhuurder : ESURF SCHOOL die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
 24. Schade van de verhuurder : de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van (het gebruik door) de Huurder, ook in het geval van met of door de E-FOIL aan een persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder van de E-FOIL jegens derden aansprakelijk is;
 25. Beschadiging : een toestand van de E-FOIL of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage of vermissing van de E-FOIL of van toebehoren daarvan (onder meer vinnen, leash, peddel, pomp, tas, foil, mast, board) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren ook, onder meer, de kosten van vervanging of reparatie van (onderdelen van) de E-FOIL en de derving van huurinkomsten;
 26. Boeking : vastgelegde opdracht voor huur, lessen/tours of overeenkomst tussen huurder en verhuurder die tot stand komt na betaling en ontvangst opdrachtbevestiging;
 27. Het gehuurde : de door verhuurder beschikbaar gestelde producten aan huurder, bijvoorbeeld E-FOIL, wetsuit, zwemvest of helm en/of andere producten vermeld op de huurovereenkomst/ boeking;
 28. Waiver : een schriftelijke verklaring waarin contractant/ huurder/deelnemer/gebruiker aangeeft en ondertekent kennis te hebben genomen van de verhuurvoorwaarden waarin, o.m. een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen.

Artikel 2: Werkingssfeer

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door namens ESURF SCHOOL gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de Overeenkomst is afgeweken alsmede op alle overeenkomsten van huur en verhuur van E-FOIL inclusief eventuele accessoires, die tussen ESURF SCHOOL als verhuurder en Contractant als huurder worden gesloten.
 2. Ook in het geval ESURF SCHOOL de aangeboden diensten en materialen door een onderaannemer laat verzorgen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst gesloten tussen ESURF SCHOOL en de Contractant.
 3. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de Overeenkomst bekend bij Contractant. De Contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een Overeenkomst met ESURF SCHOOL danwel de door ESURF SCHOOL ingeschakelde onderaannemer of door het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.
 4. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de Contractant prevaleren de voorwaarden van ESURF SCHOOL. Dit laat onverlet dat de ESURF SCHOOL met de Contractant en/of de Contractant met de onderaannemer individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de Contractant en/of de Deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.
 5. ESURF SCHOOL is alleen gebonden aan de Overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de Contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3: Prijswijziging

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van ESURF SCHOOL en/of de onderaannemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de Deelnemer en/of Contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de Contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de Overeenkomst.

Artikel 4. Afleverings- en leveringstermijnen

Afleverings- en leveringstermijnen en reserveringen eFoil-lessen, suplessen/tours kunnen/zullen veelal binnen een paar dagen al plaatsvinden.

Artikel 5: Betaling

De betaling van de diensten dient voldaan te zijn voor aanvang van de les en/of het in gebruik nemen van de bestelde materialen, bij voorkeur via de website www.EsurfSchool.nl of via derden waarmee ESURF SCHOOL boekings- en betalingsafspraken heeft gemaakt.

Artikel 6: Annulering

1.Wij raden u aan een annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekeringen en/of een reisverzekering af te sluiten.
2. Bij annulering van een ingeplande dienst door de Contractant, betaalt de Contractant een vergoeding aan ESURF SCHOOL en/of de Ondernemer. Deze bedraagt: a. eFoilles/tour: tot 48 uur van tevoren 25% van de boekingsfee; b. eFoil-les: binnen 48 uur voor de les 50% van de boekingsfee; c. eFoil-les binnen 24 uur voor de les 100% van de boekingsfee.
3. Onder ‘boekingsfee’ wordt verstaan: de overeengekomen prijs.

Artikel 7: Voortijdig vertrek door de Deelnemer

Bij voortijdig vertrek door een/de Deelnemer is de Contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

Artikel 8: Verplichtingen van de Contractant

 1. De Contractant dient er zorg voor te dragen dat door de Deelnemers de door ESURF SCHOOL danwel de onderaannemer gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.
 2. Bij een activiteit in het buitenland zorgt de Contractant ervoor dat de Deelnemers in bezit zijn van alle documenten welke in het land van bestemming of de doorreislanden verplicht zijn zoals een geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen van inenting enz. Indien de Deelnemer wegens het gemis van een benodigd document niet aan (een deel) van de activiteit kan deelnemen zijn ESURF SCHOOL en/of de onderaannemer niet aansprakelijk.
 3. ESURF SCHOOL behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het Arrangement of de Activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
 4. Alcoholgebruik, drugsgebruik en/of medicatie die de reactiesnelheid vermindert voorafgaand en tijdens de Activiteit is verboden. ESURF SCHOOL en/of de onderaannemer zijn onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien er sprake is van letsel, al of niet de dood ten gevolge hebbende, en/of overige schade als gevolg van alcohol, drugsgebruik en/of medicatie. A

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door ESURF SCHOOL

 1. ESURF SCHOOL kan een Deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de Activiteit en ten opzichte van deze Deelnemer de overeenkomst (partieel) ontbinden indien de Deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan ESURF SCHOOL en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de Activiteit bederft.
 2. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de Contractant.
 3. Indien ESURF SCHOOL tussentijdse en directe (partiele: ten aanzien van de Deelnemer) ontbinding van de met Contractant gesloten Overeenkomst wenst, moet hij dit de Deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de Contractant hiervan in kennis te stellen.
 4. De Contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 10: Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien op verzoek van de Contractant ESURF SCHOOL overgaat tot wijziging van de inhoud van de Overeenkomst dan heeft ESURF SCHOOL het recht om extra kosten in rekening te brengen.
 2. Van een wijziging van de Overeenkomst is ook sprake indien de door de Contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 3. Indien ESURF SCHOOL overgaat tot wijziging van de Overeenkomst zal de Contractant een alternatief worden aangeboden. Indien de Contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan ESURF SCHOOL te melden. De Contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van de Activiteit. Restitutie is niet mogelijk door wijziging in verband met slecht weer, zoals onweer, storm of te veel wind.
 4. Een Deelnemer die verhinderd is om aan de Activiteit deel te nemen kan zich – na instemming van de Contractant en Esurf School – door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden: a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden Voorwaarden,
  b. het verzoek tot indeplaatsstelling dient uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de Activiteit bij ESURF SCHOOL en/of de Ondernemer schriftelijk te worden ingediend, en
  c. de voorwaarden van de bij de uitvoering van de Activiteit betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling.

Artikel 11: Onuitvoerbaarheid van de Overeenkomst

 1. ESURF SCHOOL heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, ziek personeel, pandemie, weersomstandigheden en andere zaken waarin overmacht een aanzienlijke rol speelt. ESURF SCHOOL is verplicht de Contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
 2. ESURF SCHOOL heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de lichamelijke conditie van een/de Deelnemer naar oordeel van ESURF SCHOOL hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de Activiteit.
 3. ESURF SCHOOL heeft het recht om de Overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit, waarbij een aantal deelnemers vooraf wordt aangegeven, te weinig deelnemers zijn.
 4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de Overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
 5. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen alternatieve programma’s worden aangeboden die met Contractant zullen worden besproken en afzonderlijk, schriftelijk, dienen te worden overeengekomen.

Artikel 12: Klachten

 1. Indien een/de Deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan ESURF SCHOOL.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. ESURF SCHOOL en zijn instructeurs/personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of schade welke door de cursist of huurder is opgelopen of veroorzaakt tijdens les, verhuur of testperiode, voorzover er geen sprake is van opzet, roekeloosheid en/of grove schuld aan de zijde van ESURF SCHOOL, zijn instructeurs/personeel
 2. De aansprakelijkheid van ESURF SCHOOL, ook ten aanzien van letsel en/of overlijden, is te allen tijde beperkt tot het bedrag / de bedragen waarvoor de door ESURF SCHOOL afgesloten (bedrijfsaansprakelijkheids)verzekering in voorkomend geval dekking biedt.
 3. ESURF SCHOOL is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan ESURF SCHOOL is toe te rekenen.
 4. ESURF SCHOOL is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 5. De Contractant is jegens ESURF SCHOOL aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van een/de Deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.
 6. ESURF SCHOOL verplicht zich om na melding door een/de Deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen.
 7. Een/de Deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen en dient in het bezit te zijn van een geldig zwemdiploma als basis om te water te gaan.
 8. Contractant heeft een minimale leeftijd van 16 jaar. ESURF SCHOOL gaat er per definitie en voorshands van uit dat minimaal één van de ouders/voogd op de hoogte is van deelname. Contractant is derhalve verplicht hier zorg voor te dragen.
 9. Contractant is op de hoogte dat er sprake is van deelname aan een activiteit met een aanzienlijk verhoogd risico dat vaak niet wordt gedekt door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Contractant dient indien gewenst zelf zorg te dragen voor juiste verzekering.

Artikel 14: Minimale en maximale deelname

 1. Bij een minimale deelname wordt er vooraf kennisgegeven over het aantal deelnemers om de Activiteit door te laten gaan.
 2. Het maximum aantal deelnemers wordt vooraf ter kennis gegeven en is afhankelijk van de soort Activiteit.

Artikel 15: Geldigheid van openstaande lessen cadeaubonnen en ander vouchers

 1. Alle ingekochte diensten hebben een afnametermijn cq. geldigheidsduur van maximaal 1 jaar na afgifte daarvan tenzij anders en uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met ESURF SCHOOL.
 2. ESURF SCHOOL heeft het recht om aan de ingekochte activiteit, dienst en/of aanbiedingen te voorzien van een afnametermijn cq. maximale geldigheidsduur.
 3. Bij overschrijden van de in lid 1 genoemde afnametermijn of maximale geldigheidsduur vervalt de geldigheid van de ingekochte activiteit, dienst en/of aanbiedingen en ESURF SCHOOL kan dan niet meer verplicht worden alsnog de ingekochte activiteit, dienst en/of aanbiedingen gestand te doen. Het voorgaande is niet van toepassing indien de afnametermijn cq. de maximale geldigheidsduur schriftelijk en uitdrukkelijk door ESURF SCHOOL is/wordt verlengd.

Artikel 16: Reclame en marketing

Elke vorm van reclame, marketing en informatie die door ESURF SCHOOL wordt gepresenteerd wordt altijd naar waarheid gepresenteerd. Wij proberen zoveel mogelijk zorg te dragen voor de juistheid hiervan. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op foutieve informatie, drukfouten of andere onjuistheden. Alle druk- en typefouten zijn onder voorbehoud.

Artikel 17: Aanvullende huurvoorwaarden E-FOIL

 1. Op iedere huurovereenkomst tussen ESURF SCHOOL en huurder zijn bovenstaande algemene voorwaarden van toepassing, met dien verstande dat onderstaande huurvoorwaarden daarop aanvullend gelden. Indien bepalingen uit de algemene voorwaarden hierboven strijdig zijn met bepalingen die in dit hoofdstuk staan opgenomen, prevaleren de bepalingen uit dit hoofdstuk ‘aanvullende huurvoorwaarden’.
 2. Een huurovereenkomst kan slechts met een huurder worden aangegaan indien huurder: a. vóór het aangaan van de huurovereenkomst nuchter is, geen alcohol en/of verdovende middelen heeft gebruikt; b. in het bezit is van een zwemdiploma; c. in goede gezondheid verkeert; d. ouder is dan 18 jaren, en e. in geval van aanwezigheid van minderjarigen, daarvoor volledige verantwoordelijkheid neemt.
 3. Helm en zwemvest zijn verplicht bij efoiling en worden door ESURF SCHOOL ter beschikking gesteld. De maximale belasting van een efoil is gesteld op 100 kg en de maximale belasting van een supboard op 140 kg. Bij overschrijding van deze waardes, heeft ESURF SCHOOL het recht geen (huur)overeenkomst met de kandidaat aan te gaan.
 4. Huurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor fatsoenlijke omgang met het gehuurde materiaal en de veiligheid van hem/haarzelf en de anderen om hem/haar heen. Huurder dient tevens de natuur te respecteren.
 5. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.
 6. De huursom en de eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen.
 7. Huurder is verplicht het gehuurde uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan verhuurder terug te bezorgen.
 8. Indien het gehuurde niet na afloop van de (eventueel verlengde) huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het gehuurde onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het gehuurde weer in het bezit is van verhuurder.
 9. Indien huurder het gehuurde niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder extra huur in rekening te brengen zijnde €20,00 voor een SUP en E-SUP per half uur en €50,- per half uur voor een E-FOIL met een maximum van €250,00 per dag. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het gehuurde tijdig te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.
 10. Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.
 11. Er worden duidelijke instructies gegeven waar huurder wel en niet kan suppen. Huurder is gehouden aan de instructies die voordat hij/zij het water op gaat zijn gegeven. Het is verboden de SUP/E-SUP/E-FOIL ergens anders mee naar toe te nemen dan de vooraf tijdens de instructie aangegeven locatie.
 12. De huurder erkent het gehuurde (SUP/E-SUP/E-FOIL met toebehoren), zoals vermeld in de huurovereenkomst, in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen. Alvorens het gehuurde in gebruik wordt genomen verplicht de huurder zich telkens de vereiste voorbereidings- en controlehandelingen te verrichten zoals in het uitgereikte instructieformulier staan omschreven.
 13. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het gehuurde om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
 14. Op locatie/bij afhaling dient de waiver getekend te worden door elke huurder.
 15. Huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering. Indien huurder geen WA-verzekering heeft dient hij dit vooraf aan te geven en is verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren zonder teruggave van de reeds betaalde kosten.
 16. Verhuurder kan door onvoorziene omstandigheden (weer, veiligheid e.d.) de boeking op ieder moment annuleren en een nieuwe boekingsdatum voorstellen of het huurbedrag terugstorten aan huurder. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op kostenvergoeding van de door huurder gemaakte kosten ten gevolge van de annulering.
 17. Huurder is gehouden de SUP/E-SUP/E-FOIL in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
 18. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat niemand het gehuurde gebruikt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.
 19. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder te verhuren of ter leen te geven.
 20. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde onbewaakt achter te laten.
 21. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het gehuurde, is het huurder niet toegestaan het gehuurde te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de veiligheid.
 22. Indien huurder een onderneming is, is huurder verplicht de bepalingen uit deze algemene voorwaarden inclusief de aanvullende huurvoorwaarden op te leggen aan de gebruiker en toe te zien op de nakoming daarvan.
 23. Het is de huurder niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder enige verandering aan/op het gehuurde te brengen of te laten brengen.
 24. In geval meerdere personen hebben geboekt, zal op locatie verwacht worden dat alle personen de huurvoorwaarden en/of de waiver ondertekenen of reeds hebben ondertekend.
 25. Huurder verleent middels ondertekening / akkoord gaan met de huurvoorwaarden en/of de waiver toestemming aan de verhuurder om van hem/haar foto’s te maken tijdens het uitoefenen van de SUP activiteiten en deze te plaatsen op haar website en/of social media.
 26. In de online betaalomgeving van www.Esurf School.nl danwel een door ESURF SCHOOL ondersteunde externe betaalomgeving dient de huur vooraf te worden betaald. Bij betaling gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden alsmede de aanvullende huurvoorwaarden.
 27. Nadat de boeking online betaald is, is de boeking definitief.
 28. Ook bij huur op locatie dient huurder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en aanvullende huurvoorwaarden en/of waiver van ESURF SCHOOL.
 29. Huurder is gehouden het gehuurde schoon te retourneren. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 20,- (inclusief BTW) en maximum van €100,- (inclusief BTW).
 30. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met gehuurde toegebracht of vermissing van (onderdelen van) het gehuurde is huurder verplicht: a. hier zo spoedig mogelijk melding van te maken; b. de instructies van verhuurder op te volgen; c. gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken; d. het gehuurde niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben; e. de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
 31. Bij ongevallen of vermissing is huurder daarnaast verplicht: a. onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadien melding te doen bij de politie ter plaatse, en b. niet later dan 5 dagen een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te over leggen.
 32. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk en in geen geval later dan 24 uur nadien te informeren over: a. het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door de SUP/ESUP/E-FOIL ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan; b. defect raken van de SUP/E-SUP/E-FOIL; c. vermissing van of anderszins verlies van de macht over de SUP/E-SUP/E-FOIL, onderdelen en toebehoren daarvan; d. beslaglegging op de SUP/E-SUP/E-FOIL, en e. over alle andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
 33. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het gehuurde heeft gebruikt, dient huurder de in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
 34. Huurder erkent de SUP/E-SUP/E-FOIL met toebehoren in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen.
 35. Huurder is in geval van schade aan de SUP/E-SUP/E-FOIL aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico van respectievelijk € 300/€400/€750,– per gebeurtenis.
 36. Indien de huurder schade toebrengt aan derden, zowel letselschade als materiële schade komt dit voor rekening van de huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade welke een huurder toebrengt aan derden.
 37. Het gebruik van het materiaal is geheel voor eigen risico van huurder en gebruikers; de verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of ongerief – van welke aard dan ook – aan de zijde van huurder en gebruikers. Het dragen van een zwemvest/reddingsvest wordt door ESURF SCHOOL aangeraden. Verhuurder oefent geen controle uit op het gebruik van een zwemvest/reddingsvest. Het gebruik van een waterdichte zak/ton en spatwaterdichte telefoonhoesjes is geheel voor risico van de huurder en gebruikers: de verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal daarvan.
 38. Deelname aan E-FOIL-activiteiten/E-FOIl-lessen is geheel op eigen risico. ESURF SCHOOL is niet aansprakelijk voor enig letsel of enig letsel aan derden. Bij beschadiging, verlies of diefstal aan de E-Foil en/of toebehoren is de huurder aansprakelijk.
 39. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt als gevolg van gebruik van de gehuurde materialen, tenzij er sprake is van opzet en/of roekeloosheid aan de zijde van verhuurder.
 40. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van het gebruik door de huurder en/of derden aan wie huurder de verhuurde materialen ter beschikking heeft gesteld.
 41. ESURF SCHOOL en zijn instructeurs/personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of schade welke door de cursist of huurder is opgelopen of veroorzaakt tijdens les, verhuur of testperiode, voorzover er geen sprake is van opzet, roekeloosheid en/of grove schuld aan de zijde van ESURF SCHOOL, zijn instructeurs/personeel
 42. Indien verhuurder aansprakelijk is dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekering aan haar uitkeert.

Artikel 18: Wet- en regelgeving

 1. ESURF SCHOOL zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.
 2. De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
 3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing en bij geschillen is uitsluitend de Rechtbank Noord-Brabant, locatie Eindhoven daarvan kennis te nemen.
 4. Deze algemene voorwaarden inclusief de aanvullende huurvoorwaarden betreffen de versie juli 2021.
Scroll naar top